23651a Lecture

SoSe 15: V Vertiefungsmodul Lehramtsmasterstudiengang: Neurobiologie:

Dorothea Eisenhardt, Ursula Koch, Randolf Menzel, Hans-Joachim Pflüger, Silke Sachse

13 Class schedule

Regular appointments

Tue, 2015-04-21 09:15 - 10:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger
Univ.-Prof. Dr. Randolf Menzel
Univ.-Prof. Dr. Ursula Koch
Prof. Dr. Dorothea Eisenhardt
Dr. Silke Sachse

Location:
Kursraum D (R 2) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)
Kursraum E (R 3) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)

Tue, 2015-04-28 09:15 - 10:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger
Univ.-Prof. Dr. Randolf Menzel
Univ.-Prof. Dr. Ursula Koch
Prof. Dr. Dorothea Eisenhardt
Dr. Silke Sachse

Location:
Kursraum D (R 2) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)
Kursraum E (R 3) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)

Tue, 2015-05-05 09:15 - 10:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger
Univ.-Prof. Dr. Randolf Menzel
Univ.-Prof. Dr. Ursula Koch
Prof. Dr. Dorothea Eisenhardt
Dr. Silke Sachse

Location:
Kursraum D (R 2) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)
Kursraum E (R 3) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)

Tue, 2015-05-12 09:15 - 10:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger
Univ.-Prof. Dr. Randolf Menzel
Univ.-Prof. Dr. Ursula Koch
Prof. Dr. Dorothea Eisenhardt
Dr. Silke Sachse

Location:
Kursraum D (R 2) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)
Kursraum E (R 3) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)

Tue, 2015-05-19 09:15 - 10:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger
Univ.-Prof. Dr. Randolf Menzel
Univ.-Prof. Dr. Ursula Koch
Prof. Dr. Dorothea Eisenhardt
Dr. Silke Sachse

Location:
Kursraum D (R 2) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)
Kursraum E (R 3) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)

Tue, 2015-05-26 09:15 - 10:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger
Univ.-Prof. Dr. Randolf Menzel
Univ.-Prof. Dr. Ursula Koch
Prof. Dr. Dorothea Eisenhardt
Dr. Silke Sachse

Location:
Kursraum D (R 2) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)
Kursraum E (R 3) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)

Tue, 2015-06-02 09:15 - 10:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger
Univ.-Prof. Dr. Randolf Menzel
Univ.-Prof. Dr. Ursula Koch
Prof. Dr. Dorothea Eisenhardt
Dr. Silke Sachse

Location:
Kursraum D (R 2) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)
Kursraum E (R 3) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)

Tue, 2015-06-09 09:15 - 10:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger
Univ.-Prof. Dr. Randolf Menzel
Univ.-Prof. Dr. Ursula Koch
Prof. Dr. Dorothea Eisenhardt
Dr. Silke Sachse

Location:
Kursraum D (R 2) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)
Kursraum E (R 3) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)

Tue, 2015-06-16 09:15 - 10:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger
Univ.-Prof. Dr. Randolf Menzel
Univ.-Prof. Dr. Ursula Koch
Prof. Dr. Dorothea Eisenhardt
Dr. Silke Sachse

Location:
Kursraum D (R 2) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)
Kursraum E (R 3) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)

Tue, 2015-06-23 09:15 - 10:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger
Univ.-Prof. Dr. Randolf Menzel
Univ.-Prof. Dr. Ursula Koch
Prof. Dr. Dorothea Eisenhardt
Dr. Silke Sachse

Location:
Kursraum D (R 2) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)
Kursraum E (R 3) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)

Tue, 2015-06-30 09:15 - 10:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger
Univ.-Prof. Dr. Randolf Menzel
Univ.-Prof. Dr. Ursula Koch
Prof. Dr. Dorothea Eisenhardt
Dr. Silke Sachse

Location:
Kursraum D (R 2) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)
Kursraum E (R 3) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)

Tue, 2015-07-07 09:15 - 10:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger
Univ.-Prof. Dr. Randolf Menzel
Univ.-Prof. Dr. Ursula Koch
Prof. Dr. Dorothea Eisenhardt
Dr. Silke Sachse

Location:
Kursraum D (R 2) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)
Kursraum E (R 3) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)

Tue, 2015-07-14 09:15 - 10:00

Lecturers:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger
Univ.-Prof. Dr. Randolf Menzel
Univ.-Prof. Dr. Ursula Koch
Prof. Dr. Dorothea Eisenhardt
Dr. Silke Sachse

Location:
Kursraum D (R 2) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)
Kursraum E (R 3) (Königin-Luise-Str. 1 / 3)

Subjects A - Z