2166822a Forschungsseminar

WiSe 18/19: Research seminar: Methods and models in musculoskeletal research / Forschungsseminar: Methoden und Modelle in der muskuloskeletalen Forschung

Sigmar Stricker

Kommentar

Kontakt:
Prof. Dr. Sigmar Stricker: sigmar.stricker@fu-berlin.de

Studienfächer A-Z